کارکنان بیمارستان امام خمینی آمل تجمع کردند

کارکنان بیمارستان امام خمینی (ره) آمل تجمع اعتراضی کردند و خواهان ورود تجهیزات پزشکی به این بیمارستان هستند.

بیمارستان امام خمینی آمل بعنوان یکی از بیمارستان های بستری نمودن بیماران ویروس کرونا انتخاب شد که این موضوع به دلیل نبود امکانات لازم در بیمارستان از سوی کارکنان و مردم مورد اعتراض شدید قرار گرفت.

کاسپین