سرانجام تکلیف قانون ۹۰+۱۰ در بازی‌های فوتبال مشخص شد

بر اساس ماده ۴۱ آئین نامه جدید برگزاری مسابقات لیگ برتر و لیگ دسته اول تماشاگران میهمان حداقل باید ۱۰ درصد از ظرفیت ورزشگاه را در جایگاهی امن و ترجیحا پشت نیمکت تیم میهمان در اختیار داشته باشند.

درصورتیکه تماشاگران تیم میزبان نتواند ظرفیت ورزشگاه را تکمیل کنند در آنصورت با تشخیص مسئول برگزاری مسابقه و سازمان لیگ این جایگاه ها به تماشاگران تیم میهمان اختصاص داده خواهد شد./ فارس