کشف 20 کیلوگرم موادمخدردر بابلسر

فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر، افزود:مأموران پس ازانجام تحقيقات پلیسی موفق به شناسايي متهمان شدند
سرهنگ رضوانی،تصريح کرد:با هماهنگي‌هاي صورت گرفته بامرجع قضائي،ماموران درعملیاتی ضربتی در بازرسی ازمخفیگاه متهمان مقدار20کیلوگرم تریاک کشف وتعداد دونفرمتهم رادراین رابطه دستگیر کردندهمچنین دراین راستا یکدستگاه خودروی کامیون هوو ویکدستگاه تلفن همراه نیزتوقیف گردید .

کشف 20 کیلوگرم موادمخدردر بابلسر
 


رضوانی بابيان این که متهمان پس ازتشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند،گفت:مبارزه باپديده شوم موادمخدربه عنوان مهمترین عامل فروپاشی خانواده ها وسرمنشاء بسیاری ازناهنجاری های اجتماعی،نیازمندهمکاری همه جانبه مردم ونهادهای مسئول بانیروی انتظامی است
فرمانده انتظامی شهرستان بابلسردر خاتمه از شهروندان خواست:برای مقابله باعاملان افیونی وبرهم زنندگان نظم وامنیت عمومی مراتب رادراسرع وقت به مرکزفوریتهای پلیسی110اعلام دارند