زیرساختهای مازندران مورد توجه سفیر اکراین
سفیر اکراین عنوان کرد:مشارکت و سرمایه گذاری در حوزه های گردشگری، کشاورزی، آبزیان، صنعت، معدن و تبادل تجربه در تولید برنج و چای مورد توجه اوکراین است. در این دیدار راه های ارتباط دریایی، ریلی و ظرفیت ۳ فرودگاه بعنوان زیرساخت های مازندران مورد توجه سفیر اکراین در تهران قرار گرفت. خبر:الهام زارعی