در خبر زیر اسامی نامزدهای تأیید و ردصلاحیت‌شده استان مازندران طبق آمار غیررسمی قابل مشاهده است.
کد خبر: ۱۶۷۶۷۹
تاریخ انتشار: ۰۲ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۷ 22 January 2016
به گزارش تابناک مازندران، اسامی و آمار غیر رسمی نامزدهای انصرافی، تایید و رد صلاحیت، عدم احراز در استان مازندران به تفکیک حوزه انتخابیه قابل دسترس است.

قابل ذکر است که این آمار مربوط به بررسی‌های صلاحیت داوطلبان در هیئت‌‌های نظارت است و آمار نهایی افراد تایید، رد و یا عدم احراز صلاحیت شده نیست، لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان این آمار تغییر داشته باشد.

استان: مازندرانحوزه: آمل
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
1عباسعلیابراهیمیتایید
2ذبیح‌اللهاکبرزادهتایید
3مریمپروینرد
4حسینتقوی‌پورتایید
5علیتوکلیرد
6حمیدتوکلائیرد
7نصرت‌الهچنگیزیرد
8رضاحاجی‌پورتایید
9سید عبداللهحسینیرد
10یحییحیدریتایید
11احمدخضزاییتایید
12علیرضاییرد
13سید محمد حسینرضویرد
14یاسرسمندریانصراف
15یوسفشکری مرزنگورد
16علیرضاشیرزادیعدم احراز
17رحمت‌اللهصفائیرد
18غلامرضاصیادیتایید
19مهدیعباسیعدم احراز
20رضاعلی‌نژادرد
21سیدعباسفاطمیعدم احراز
22سیدضیاءالدینکاظم دینانتایید
23سارهملا آقاجان‌زادهرد
24سیدهادیهاشم نیا گتابیرد
25نادرهمایونیتایید
26سعیدولائیعدم احراز
27عزت‌اللهیوسفیان ملاتایید

 

استان: مازندرانحوزه: بابل
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
1بهزادآقا شالینگیرد
2سید حسناحمدیانتایید
3مرتضی‌اسدنیا کشتلیمشهدی آقاعدم احراز
4میثماسماعیل‌‌تبارفوکلائیتایید
5محمدرضابابایی درزیرد
6شعبانبزرگیرد
7علیرضابیژن‌زادتایید
8حرمت‌الهبیژنیتایید
9حمیدرضاتوسلیعدم احراز
10میثمجعفرپور کشتلیتایید
11اباذرحبیبیانتایید
12حسنحسین‌زادهرد
13یوسفحسین‌نژاد خاکیتایید
14زین‌العابدینحسین نژادموزیرچیتایید
15محمدخوش لهجه صادقرد
16محمدعلیرحب نیاچناریتایید
17نبی‌الهرضایی‌تبار سماکوشرد
18نرگسرضاقلی‌زاده آهنگتایید
19قاسمرمضانیرد
20مهدیسعادتیتایید
21یحییشعبانپورپیچارد
22فریبرزشبانیانعدم احراز
23سیدمجیدطاهری درکاهیتایید
24همت‌الهطاهری نژادلداریتایید
25اسمعیلطهماسب‌پور کریمیرد
26محمدعابدی فیروزجائیرد
27وحیدعالمیانعدم احراز
28هادیعباس‌نژاد خراسانیانصراف
29رامینعلی‌آبادیانتایید
30سیف‌اله علیعلی‌نیارد
31حسنعموزاده سماکوشتایید
32احمدفاطمیرد
33حسنفریدیعدم احراز
34محمدفریدی عدم‌احراز
35صفی‌الهفغانپور عزیزیرد
36حسینعلیقاسم‌زادهتایید
37شیماقاسم‌نژادعدم احراز
38علیرضاقلی‌زادهتایید
39علیکریمی فیروزجاییرد
40فرزادکلانتری بنگررد
41هرمزگرجیتایید
42سعیدمشاعیتایید
43محمدملک‌دارعدم احراز
44احدمنتظری کلمیعدم احراز
45سید صادقموسویرد
46سید محمدموسوی خطیرتایید
47عابدینمومنیتایید
48سیدمصطفیمیرتباررد
49علی‌اکبرناصری‌زادهتایید
50ایماننمدیان‌پوررد
51حسیننیازآذریتایید
52مختارنیازی مجدانصراف
53شمسعلیهادی‌زاده معلمتایید

 

استان: مازندرانحوزه: بابلسر، فریدونکنار
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
1عباساحمدنتاج کاسگرتایید
2ابوالقاسمانتظارالمهدیرد
3علی‌اصغرباقرزادهتایید
4باقرباقریان کاسگریرد
5فاطمهپیروزیتایید
6فاطمهحسین‌زادهرد
7سید ابوذرحسینیتایید
8حمیدرضاروح‌اللهیتایید
9احمدسرخ‌پررد
10سید هادیسیفیرد
11هادیشاکری کناریرد
12محمد امینطاهریانرد
13حسینعظیمی‌ طرقدری تایید
14مقدادعلی‌پوررد
15رجبعلیعلیزاده دوغیکلاتایید
16فرج‌الهغلام‌پور درزیتایید
17سیدعلی‌اکبرغلامیانرد
18مهدیمحمدی‌رادرد
19محمدعلیمهدی تبارشورکیانصراف
20ولی‌الهنانوا کناریتایید
21مقدادنجف‌نژادرد
22محسننجفی رودباریعدم احراز
23حسیننیاز اذریرد
24سیدابراهیمهاشم ورزیتایید
25اعظمیزدان‌خواه کناریتایید
26کامبیزیزدانیرد
27کیوانکاوه حقیقیرد

 

استان: مازندرانحوزه: بهشهر، نکا، گلوگاه
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
1احمداسماعیل‌پوررد
2سکینهامانی وامرزانیرد
3انسیهامیرخانلوتایید
4سید امیدایوبی تروجنیرد
5روح‌اللهباقری مجدتایید
6ایوببرزگر نژادرد
7مهدیبرزگر بادلهعدم احراز
8عابدتقویعدم احراز
9ولی‌الهحسنی خورشیدیرد
10کاظمعلیحسینیتایید
11علیدست‌بازرد
12علی‌اصغررحمانی خلیلیرد
13وحیدرحمانی خلیلیرد
14کرمسیناتایید
15علی‌محمدشاعریتایید
16علی‌اصغرشفیعی خورشیدیتایید
17رمضانعلیصفریتایید
18احمدرضاقلی‌پورتایید
19احمدعلیمقیمیتایید
20رمضانعلیمهتابیعدم احراز
21سید احمدمیری قلعه سریتایید
22حمیدنجفی تیرتاشیتایید
23عبدالرحیمنیک‌خواهرد
24سید حابرهادی‌زادهتایید
25بی‌بی فاطمههاشمی‌نژاد اشرفیتایید
26محمد طاهریعقوبی گلوردیتایید
27سید مهرانکریمی گرجیتایید

 

استان: مازندارنحوزه: تنکابن، رامسر، عباس‌آباد
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
1مسعوداسدیرد
2جمشیدبحریرد
3محسنبذرافشان دلیجانتایید
4علیپورآهنگرتایید
5اسدالهجنت‌بداغیتایید
6سلمانجور ابراهیمیانتایید
7جلال‌الدینحیدریتایید
8رستمزرودیتایید
9مرتضیسبزیانتایید
10مصطفیشاهریعدم احراز
11رضاشاه‌مرادی مقدمتایید
12شمس‌الهشریعت‌نژادتایید
13علیشمسرد
14مهرانگیزصدریانعدم احراز
15علیرضاظفرمندتایید
16سید تقیفیروزبختتایید
17احمدعلیقنبر هراتیتایید
18خدیجهگلین مقدمرد
19سعیدمجتهدی سلیمانیرد
20غلامرضامشایخیتایید
21امیرملایی کوهیتایید
22علی اوسطمنتظریتایید
23ابراهیمنوروزیانتایید
24سید جلالنوری‌زادهتایید
25علینیکارتایید
26سید یوسفهاشمی جیردهیتایید
27فرشیدهمتیرد

 

استان: مازندرانحوزه: ساری، میاندرود
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
1یونسآزرده ملک‌آبادیعدم احراز
2سید صمدآقامیریرد
3سید محمدآقامیریرد
4عباسعلیابراهیمیتایید
5محمد‌علیامیریتایید
6سلماناکبری گرمستانیرد
7حکیمهبابایی نسامیتایید
8علیبابایی کارنامیتایید
9عباسعلیبهاری اردشیریرد
10سید باقرپیش‌نمازیتایید
11کورشجعفریتایید
12بهرامجعفری ماچک‌پشتیرد
13مسعودحاجیان زیدیعدم احراز 
14حمیراحبیبیانتایید
15محمد زمانحیدریتایید
16مظلومهخادمی جامخانهانصراف
17فاطمهخدادادی آزادبنیتایید
18محمددامادیرد
19اصغررستم‌زادهرد
20علیرضایی تیلکیتایید
21مهدیرمضانیرد
22عادلروحیعدم احراز
23منصور علیزارعی کیاپیتایید
24عالیهزمانی کیاسریتایید
25احمدسنچولیتایید
26سید احمدشجاعیرد
27سید رمضانشجاعی کیاسریرد
28محمدشفیعی تیلکیرد
29علیصادقی کردخیلیتایید
30مرتضیعرب صاحبیتایید
31اسماعیلعنایتیتایید
32اکبرفرامرزیانصراف
33منیرهکهنسال کلکناریتایید
34معصومهکیانپورعدم احراز
35یزدانگرجی‌نژادتایید
36اسحقمستشرقتایید
37محمد سعیدمظفری اندارگلیتایید
38سید حسینمنافیعدم احراز
39خدیجهمهمان چیان سارویعدم احراز
40سید داودمیرفضلیعدم احراز
41ناصرنقی‌زادهانصراف
42فرامرزنقیبی علمداردهیرد
43علی‌اصغریوسف‌نژادرد
44کوروشیوسفی ساداتیرد
45محسنیونسی خانقاهیرد

 

استان: مازندرانحوزه: قائم‌شهر ، سوادکوه،‌جویبار، سیمرغ، سوادکوه شمالی
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
1یعقوباحمدیانصراف
2سید علیادیانی رادتایید
3محسناسماعیلی هتکه لوئیرد
4حمیدرضااکبری الاشتیتایید
5عزت‌الهاکبری تالار پشتیتایید
6رحمت‌الهبابایی استخطرسریرد
7محمدرضابامدادیانرد
8منوچهربهمنیعدم احراز
9قربانبوداغیرد
10علیپهلوانتایید
11موسیترابی وسطی کلاییتایید
12علیرضاجمشیدیتایید
13شهرامجمشیدی الاشتیرد
14یوسفعلیجوانی قادی کلاییتایید
15رحمانچالاییرد
16نقیچمانیتایید
17سیدهادیحسینیرد
18سید هادیحسینی اندار گلیتایید
19ناصردرزی نفت چالیتایید
20محمدرجبیتایید
21علی‌ بابارحمتی کوکندهتایید
22امیررحیمی دونچالیرد
23داریوشرحیمی کلاریجانیرد
24عبدالهرضیانتایید
25ولیرعیترد
26محمودعلیرکنیتایید
27سید علیساداتی سید محلهتایید
28مهدیسلیمانی خوئینی مطلقتایید
29هادیشورابیعدم احراز
30علیرضاصادقی قادیعدم احراز
31محمد جوادضامنیانصراف
32مجیدعابدیرد
33کمالعلیپور خنکداریتایید
34یزدانعلیپورتایید
35سید قاسمعمادیعدم احراز
36اصغرعنایتی نوآبادیانصراف
37میکائیلفرج‌پور کرد آسیابیتایید
38علی‌اصغرفلاحی واسکسیعدم احراز
39محبوبقبادیان قادیرد
40جابرقنبریتایید
41محسنکاکوییتایید
42حسینگرجیتایید
43اصغرگرزین متاعیعدم احراز
44کیوانمردایان کوچک سراییتایید
45سودابهمهریعدم احراز
46قربانعلیمهری متانکلاییعدم احراز
47رضامیرزایی تالار پشتیانصراف
48مرتضیهاشم‌پورعدم احراز
49اسمعیلیزدان پناهعدم احراز
50مهرانکوپایی حاجیتایید

 

استان: مازندرانحوزه: نور، محمود آباد
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
1احمداسدیرد
2علیاسماعیلیرد
3ابراهیماسمعیلیتایید
4علی‌اصغرثقفیعدم احراز
5سید ابراهیمحسینیرد
6نرگسحیدریعدم احراز
7تقیخادمیتایید
8مهدیخطیبیعدم احراز
9صفیهرحیمیعدم احراز
10جوادرستمیرد
11زهرارمضانیعدم احراز
12وطنزکی‌پور کینجیرد
13علیسالاریانرد
14عادلسپهررد
15مهدیسلیمیتایید
16سید محمدشجاعیان دیوطلاییرد
17مرتضیصبوری راد تایید
18ولی‌الهفرزانهتایید
19محسنفلاحعدم احراز
20عبدالوحیدفیاضیتایید
21ستارمقصودیرد
22علینائیج حقیقیرد
23عباسیزدانیرد

 

استان: مازندرانحوزه: نوشهر، چالوس‌، کلاردشت
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
1قاسماحمدی لاشکیتایید
2مهدیحسن‌نیاتایید
3سید جوادحسینیتایید
4سید فخرالدینحسینی فیروزتایید
5سکینهخوشیاریتایید
6جواددرویشعدم احراز
7نویددیلمی معزیتایید
8روح‌الهرداییرد
9حمزه‌علیریاحی‌فرعدم احراز
10احمدسعیدیرد
11امیرحسینسلیمانیعدم احراز
12یدالهسهرابیرد
13منوچهرطاهاییعدم احراز
14یدالهطاهر نژادرد
15مهرانعمادیانصراف
16خشایارغفاریرد
17نریمانفاخریرد
18سید هاشمفاطمی چتنتایید
19حسینفرزیرد
20مجیدقربان نیامیرک محلهرد
21عبدالهاشمکاوه فیروزعدم احراز
22مهردادکریمیتایید
23دلاورمجیدیتایید
24سید مسعودمیرکاظمیتایید
25محمدکثیریعدم احراز
26بهنامکرمی چنسی نژادرد

 

استان مازندران
تعداد نماینده   12

تعداد حوزه9
تعداد بررسی‌شدگان327
تعدادانصراف‌دهندگان12
تعداد ردشدگان66
تعداد تأییدشدگان139
تعدادعدم‌‌‌‌احرازشدگان   110
به تفکیک حوزه انتخابیه
نام‌ حوزه انتخابیهکلانصراف

عدم احراز

تاییدرد
آمل27141012
بابل53292418
بابلسر27111115
بهشهر2703159
تنکابن2702196
ساری45372015
بلاغ
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار